សេវាកម្មធ្វើដំណើរ និងការផ្តល់ជូនដែលបានជ្រើសរើស
បដាផ្សព្វផ្សាយបញ្ចុះតម្លៃ និងតំណត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្ម